sk en de
  
Počet osôb  
Dátum príchodu  
Dátum odchodu  

 

 

Ak chcete byt informovaný o aktuálnych akciových ponukách a novinkách hotela Čingov * * *, zaregistrujte si svoj e-mail:Všeobecné obchodné podmienky

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ČINGOV TOUR spol. s r.o., (ďalej len hotel), ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až VIII. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom. Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom sa zaväzuje ich dodržiavať. Potvrdenie objednávky bude považované za prejav súhlasu klienta so všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 

 I. CENY A PLATBA 

 Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane všetkých daní a odvodov, ako aj obsluhy, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa tieto pripočítajú k ponúkaným cenám.

 - faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia

 - pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky

 - prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, čí prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby

 - platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a pod.). Hotel si účtuje poplatok za platbu kreditnou kartou vo výške 5% z platby. K realizácii platby kartou musí klient predom udeliť svoj písomný súhlas.

 - čašníci obsluhujúci po polnoci, na žiadosť klienta, sú platený zvlášť a to 10€ za hodinu na jedného čašníka.

 

 II. PODMIENKY PRE STORNOVANIE

 Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky:

 a/ akcia s počtom osôb do 40:

 storno viac ako 30 dní pred termínom konania akcie: bez poplatkov

 storno 28 - 22 dní pred termínom konania akcie:        20% z celkovej čiastky za objednané služby

 storno 21 - 15 dní pred termínom konania akcie:        30% z celkovej čiastky za objednané služby

 storno 14 - 8 dni pred termínom konania akcie:          50% z celkovej čiastky za objednané služby

 storno  7 – 1 deň pred termínom konania akcie:          80% z celkovej čiastky za objednané služby

 storno v deň termínu konania akcie:               100% z celkovej čiastky za objednané služby

 

 b/ akcia s počtom osôb nad 40:

 storno viac ako 30 dní pred termínom konania akcie: bez poplatkov

 storno 28 - 22 dní pred termínom konania akcie:        20% z celkovej čiastky za objednané služby

 storno 21 - 15 dní pred termínom konania akcie:        30% z celkovej čiastky za objednané služby

 storno 14 - 8 dni pred termínom konania akcie:          50% z celkovej čiastky za objednané služby

 storno  7 – 1 deň pred termínom konania akcie:          80% z celkovej čiastky za objednané služby

 storno v deň termínu konania akcie:               100% z celkovej čiastky za objednané služby

  

Stornovanou kapacitou môže hotel voľne disponovať.

 III. PARKOVNÉ 

 A)    Parkovisko je  dostupné pre hosti vo dvore hotela. Parkovné je  obvykle ponúkané bez poplatku pre  hostí a klientov hotela. V určitých prípadoch si hotel môže účtovať parkovaciu taxu 3 EUR za noc ( nadrozmernosť vozidla, úschova vozidiel apod.)

 B)     Hotel negarantuje voľné parkovacie miesto klientovi.

 C)     Hotel nepreberá žiadnu zodpovednosť za  poškodenie  klientovoho vozidla  zaparkovaného na hotelovom parkovisku, alebo mimo neho takisto hotel nezodpovedá za klientové osobné predmety umiestnené v klientovom vozidle .

  

IV. ZODPOVEDNOSŤ HOTELA

 A)    Mimo smrti alebo osobnej ujmy na zdravý spôsobených  zanedbaním povinností zo strany hotela, hotel zodpovedá finančne do výšky  ceny  pobytu.

 B)     Ak hotel nenaplnil skutkovú  podstatu bodu III.B), klient sa zaväzuje, že nevznesie žiadne obvinenia, náhrady za škodu súvisiace s objednávkou pobytu alebo spoločenskej akcie , žiadnym z prítomných, návštevníkov, pozvaných hostí alebo  zastupujúcich predstaviteľov firmy.

 C)     Hotel  nezodpovedá za škodu spôsobenú inou udalosťou, ktorá je  mimo bežnú  kontrolu hotela.

 D)    Hotel nezodpovedá za klientove osobné predmety, ako i klientových hostí, zamestnancov, zástupcov, pozvaných, zmluvných partnerov zahrňajúc dary, seminárne, konferenčné, výstavné, prezentačné materiály alebo  iné predmety, cennosti prinesené klientom, jeho zamestnancom, hosťom, zastupujúcou osobou, pozvaným alebo zmluvným partnerom (ďalej len označených  ako klientove vlastníctvo). Hotel môže na požiadanie hosťa zabezpečiť odnos, inštaláciu, umiestnenie, nasmerovanie predmetov klientovho vlastníctva. V prípade cenných predmetov odporúčame hosťom ich uschovanie v hotelovom trezore. Pokiaľ klient nevyužil túto službu, hotel ďalej nepreberá zodpovednosť a kontrolu nad tak prinesenými predmetmi napriek tomu, že sa nachádzajú na hotelovej izbe alebo v iných priestoroch  hotela. Klient je sám zodpovedný za osobné vlastníctvo.

 E)     Klient, hosť je  zodpovedný za škodu na izbe spôsobenú nevhodným správaním sa alebo použitím, nedbanlivosťou, ako i spôsobenú jeho hosťami, klientami, zamestnancami, pozvanými alebo zmluvnými partnermi. Hotel môže požadovať náhradu vzniknutej škody na jej nápravu.

 F)      Poistenie hotela je limitované na vandalizmus a živelné pohromy a nevzťahuje sa na osobné vlastníctvo hosťa a preto odporúčame, aby si klient poistil osobné  vlastníctvo, a iné cennosti pred plánovaným príchodom.

 G)    Hosť je povinný hlásiť akúkoľvek škodu alebo krádež hotelu a byť k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní pri jeho objasnení.

 H)    Hosť nesmie vstupovať do priestorov označených ako Zákaz vstupu nepovoleným osobám. Škoda alebo ujma na zdraví spôsobená v takto označených priestoroch nebude spadať do rámca zodpovednsti hotela voči klientovi.

  

V. ZODPOVEDNOSŤ TRETEJ STRANY

 A)     Hotel nezodpovedá  za služby zabezpečené treťou stranou napriek tomu, že tieto služby boli objednané a zrealizované hotelom.

 B)     Požiadavky, náhrady škody, poplatky, súdne trovy, ktoré môžu byť vznesené klientom, jeho hosťami (alebo iná už spomenutá osoba, ktorá spadá do popisu), by mali byť adresované priamo zástupcom tretej strany (cestovná agentúra, cestovná kancelária, zastupujúca firma, iný zastupujúci úrad) a hotel poskytne všetku možnú pomoc a asistenciu v tomto zmysle.

 

 VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 A)    Informácie poskytnuté klientom môžu byť spracované spoločnosťou ČINGOV TOUR, spol. s r.o. pre účely databázy v zmysle Zák. č.428/ 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 VII. PRÁVO ROZPOROVAŤ

 A)    Klient má právo rozporovať všeobecné obchodné podmienky v zmysle zákonov  Slovenskej republiky.

 VIII. INTERNETOVÉ SLUŽBY

 A)    Internetové služby sú zabezpečované telekomunikačným operátorom a tam, kde tieto služby sú poskytované, hosť  uznáva, že môže z času na čas dôjsť k prerušeniu signálu bez bližšieho upozornenia. klient sa ďalej zaväzuje, že nebude Internet použivať na účely, ktoré sú kriminálneho alebo inak nezákonného charakteru.

© CMS by K_Corp s.r.o. 2005 - 2008 | Hosting by K_Corp | 836441