fbpx

Na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií, chýb výrobkov a služieb poskytnutých v Hoteli Čingov. vydáva sa na základe 29 ods. 4 zákona č. 130/198 1 Zb.. o vnútornom obchode a vykonávacej vyhlášky č. 10/1982 Zb.. tento reklamačný poriadok:

ČL. 1 Právo na reklamovanie chybných služieb

 1. Ak zákazník zistí, že predané pokrmy, nápoje a poskytnuté ubytovacie služby, alebo služby s ním súvisiace nezodpovedajú kvalite, má právo tento nedostatok reklamovať.
 2. Nedostatky akosti pokrmov ii nápojov určených na okamžitá spotrebu v reštaurácii a dennom bare reklamuje zákazník počas konzumácie predovšetkým u obsluhujúceho pracovníka, ktorý ihneď o reklamácii vyrozumie vedúceho prevádzky, alebo ním povereného pracovníka. Nedostatky pokrmov a nápojov určených na okamžitú spotrebu, týkajúce sa množstva a hmotnosti sa musia reklamovať ešte pred začiatkom konzumácie.
 3. Nedostatky v ubytovaní treba uplatniť na recepcii hotelu, alebo u vedúceho prevádzky bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zanikne pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do konca pobytu v Hoteli Čingov.

ČL. 2 Vybavovanie reklamácie

 1. Vedúci alebo ním poverený pracovník Hotela Čingov, ktorý reklamácie prijíma, je povinný zákazníka informovať o platných predpisoch a normách pre poskytovanie služieb. Ak nieje možné reklamáciu vybaviť ihneď alebo nepovažuje ju vedúci Hotela Čingov za opodstatnenú, je povinný spísať so zákazníkom záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, ďalej v čom zákazník vidí nedostatok a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená (napr. zľavou z ceny poskytnutej služby a pod.).

  Ak zákazník pri uplatňovaní reklamácii odovzdá vedúcemu, alebo ním poverenému pracovníkovi písomný doklad, alebo vec, ktorého zlú kvalitu chce reklamovať, musí byť táto v zázname o reklamácii výslovne uvedená. Kópiu záznamu obdrží zákazník.

ČL. 3 Postup pri vybavovaní reklamácie

 1. O reklamácii nedostatkov uvedených v čl. 1 ods. 2 a 3 musí rozhodnúť vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník ihneď .Ak zistí vedúci prevádzky, alebo ním poverený pracovník, že reklamácia je opodstatnená, vybaví ju neodkladne sám, pokiaľ môže vyhovieť požiadavke zákazníka v celom rozsahu.
 2. Ak nebude množné z prevádzkových alebo iných dôvodov reklamáciu vybaviť ihneď, Hotel Čingov sa zaväzuje vybaviť reklamáciu najneskôr do 10 dní.

ČL. 4 Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie

 1. Je potrebné, aby zákazník poskytol pracovníkom prevádzky potrebnú spoluprácu k vybaveniu reklamácie, podal pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak si vyžaduje povaha reklamácie, zákazník umožní pracovníkom prevádzky prístup do priestoru, ktorý mu hol prenajatý na ubytovanie, aby sa mohli presvedčiť oprávnenosti reklamácie.

ČL. 5 Vybavenie reklamácie

A. Stravovacie služby

 1. Nedostatky potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne nedostatok u vybraného jedla, alebo nápoja, má zákazník právo v rámci reklamácie požadovať náhradu.
 2. Ak nie je na úseku stravovacích služieb dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota pokrmu, alebo nápoja, má právo zákazník žiadať u obsluhujúceho pracovníka bezplatne, riadne a okamžite odstránenie nedostatku.

B. Ubytovacie služby

Na úseku ubytovacích služieb má právo zákazník vyžadovať bezplatne, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:

 1. výmenu chybného alebo doplnenie drobného vybavenia izby,
 2. pokiaľ nie je možné okamžité odstránenie chyby technického charakteru v pridelenej izbe zákazníkovi (porucha vykurovacieho systému, zlý prívod teplej vodu, porucha v príkone elektrického prúdu a pod.), môže hotel ponúknuť zákazníkovi iné "náhradné ubytovanie", ktoré sa však nesmie líšiť od pôvodnej objednávky, alebo má zákazník právo zrušiť zmluvu pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak izba bola už zaplatená.

C. Doplnkové služby

 1. Zodpovednosť za chyby predaného tovaru alebo služieb u doplnkového sortimentu sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Ak ide o nedostatok, ktorý je možné odstrániť, má zákazník právo, aby bol tento nedostatok bezplatne, včas a riadne odstránený. Pokiaľ predaná vec ešte nebola použitá, môže zákazník žiadať o výmenu veci.
 3. Ak ide o nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť a ktorý bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná, ako vec bez chyby, má zákazník právo na výmenu veci, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

ČL. 6 Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2005.

keyboard_arrow_up